Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce

Guohai Xu, Hehong Chen, Feng-Lin Li, Fu Sun, Yunzhou Shi, Zhixiong Zeng, Wei Zhou, Zhongzhou Zhao, Ji Zhang