Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Multi-view Interaction Learning for Few-Shot Relation Classification

Yi Han, Linbo Qiao, Jianming Zheng, Zhigang Kan, Linhui Feng, Yifu Gao, Yu Tang, Qi Zhai, Dongsheng Li, Xiangke Liao