Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Two-tier Graph Contextual Embedding for Cross-device User Matching

Hongren Huang, Shu Guo, Chen Li, Jiawei Sheng, Lihong Wang, Jianxin Li, Jing Liu, Shenghai Zhong