Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Fast Extraction of Word Embedding from Q-contexts

Junsheng Kong, Weizhao Li, Zeyi Liu, Ben Liao, Jiezhong Qiu, Chang-Yu Hsieh, Yi Cai, Shengyu Zhang