Main » CIKM » 2021 » CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021 »

Block Access Pattern Discovery via Compressed Full Tensor Transformer

Xing Li, Qiquan Shi, Gang Hu, Lei Chen, Hui Mao, Yiyuan Yang, Mingxuan Yuan, Jia Zeng, Zhuo Cheng