Main » CLEF » 2021 » Proceedings of the Working Notes of CLEF 2021 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, Bucharest, Romania, September 21st - to - 24th, 2021 »

Authorship Verification based on Lucene architecture

Zhihao Liao, Yong Han, Leilei Kong, Zhuopeng Hong, Zijian Li, Guiyuan Liang, Zhenwei Mo, Zhixian Li, Zhongyuan Han