Main » CLEF » 2021 » Proceedings of the Working Notes of CLEF 2021 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, Bucharest, Romania, September 21st - to - 24th, 2021 »

Style Change Detection Based On Writing Style Similarity

Zhijie Zhang, Zhongyuan Han, Leilei Kong, Xiaogang Miao, Zeyang Peng, Jieming Zeng, Haojie Cao, Jinxi Zhang, Ziwei Xiao, Xuemei Peng