Main » IJMIR » 2021 » 2021 Volume 10 Issue 4 »

Towards a high robust neural network via feature matching

Jian Li, Yanming Guo, Songyang Lao, Yulun Wu, Liang Bai, Yingmei Wei


Anthology ID:
DBLP:journals/ijmir/LiGLWBW21
Volume:
2021 Volume 10 Issue 4
Year:
2021
Venue:
ijmir_journal
Pages:
227–237
URL:
https://doi.org/10.1007/s13735-021-00219-0
DOI:
10.1007/s13735-021-00219-0
DBLP:
journals/ijmir/LiGLWBW21
BibTeX:
Download