Main » IPM » 2021 » 2021 Volume 58 Issue 2 »

Transaction-based classification and detection approach for Ethereum smart contract

Teng Hu, Xiaolei Liu, Ting Chen, Xiaosong Zhang, Xiaoming Huang, Weina Niu, Jiazhong Lu, Kun Zhou, Yuan Liu


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/HuLCZHNLZL21
Volume:
2021 Volume 58 Issue 2
Year:
2021
Venue:
ipm_journal
Pages:
102462
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102462
DOI:
10.1016/j.ipm.2020.102462
DBLP:
journals/ipm/HuLCZHNLZL21
BibTeX:
Download