Main » IPM » 2021 » 2021 Volume 58 Issue 3 »

A Survey on Concept Factorization: From Shallow to Deep Representation Learning

Zhao Zhang, Yan Zhang, Mingliang Xu, Li Zhang, Yi Yang, Shuicheng Yan


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/00010XZ0Y21
Volume:
2021 Volume 58 Issue 3
Year:
2021
Venue:
ipm_journal
Pages:
102534
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102534
DOI:
10.1016/j.ipm.2021.102534
DBLP:
journals/ipm/00010XZ0Y21
BibTeX:
Download