Main » ICMR » 2021 » ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021 »

M2GUDA: Multi-Metrics Graph-Based Unsupervised Domain Adaptation for Cross-Modal Hashing

Chengyuan Zhang, Zhi Zhong, Lei Zhu, Shichao Zhang, Da Cao, Jianfeng Zhang


Anthology ID:
DBLP:conf/mir/ZhangZZZCZ21
Volume:
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021
Year:
2021
Venue:
mir_conference
Publisher:
ACM
Pages:
674–681
URL:
https://doi.org/10.1145/3460426.3463670
DOI:
10.1145/3460426.3463670
DBLP:
conf/mir/ZhangZZZCZ21
BibTeX:
Download