Main » ICMR » 2021 » MMPT@ICMR2021: Proceedings of the 2021 Workshop on Multi-Modal Pre-Training for Multimedia Understanding, Taipei, Taiwan, August 21, 2021 »

MMPT@ICMR2021: Proceedings of the 2021 Workshop on Multi-Modal Pre-Training for Multimedia Understanding, Taipei, Taiwan, August 21, 2021

Bei Liu, Jianlong Fu, Shizhe Chen, Qin Jin, Alexander G. Hauptmann, Yong Rui