Main » ICMR » 2021 » MMPT@ICMR2021: Proceedings of the 2021 Workshop on Multi-Modal Pre-Training for Multimedia Understanding, Taipei, Taiwan, August 21, 2021 »

Residual Recurrent CRNN for End-to-End Optical Music Recognition on Monophonic Scores

Aozhi Liu, Lipei Zhang, Yaqi Mei, Baoqiang Han, Zifeng Cai, Zhaohua Zhu, Jing Xiao