Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Hierarchical Cross-Modal Graph Consistency Learning for Video-Text Retrieval

Weike Jin, Zhou Zhao, Pengcheng Zhang, Jieming Zhu, Xiuqiang He, Yueting Zhuang