Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Learning Graph Meta Embeddings for Cold-Start Ads in Click-Through Rate Prediction

Wentao Ouyang, Xiuwu Zhang, Shukui Ren, Li Li, Kun Zhang, Jinmei Luo, Zhaojie Liu, Yanlong Du