Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

How Powerful are Interest Diffusion on Purchasing Prediction: A Case Study of Taocode

Xuanwen Huang, Yang Yang, Ziqiang Cheng, Shen Fan, Zhongyao Wang, Juren Li, Jun Zhang, Jingmin Chen