Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Long-Tail Hashing

Yong Chen, Yuqing Hou, Shu Leng, Qing Zhang, Zhouchen Lin, Dell Zhang