Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Improving Video Retrieval by Adaptive Margin

Feng He, Qi Wang, Zhifan Feng, Wenbin Jiang, Yajuan Lü, Yong Zhu, Xiao Tan