Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

GilBERT: Generative Vision-Language Pre-Training for Image-Text Retrieval

Weixiang Hong, Kaixiang Ji, Jiajia Liu, Jian Wang, Jingdong Chen, Wei Chu