Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Hierarchical Multi-modal Contextual Attention Network for Fake News Detection

Shengsheng Qian, Jinguang Wang, Jun Hu, Quan Fang, Changsheng Xu