Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

DyDiff-VAE: A Dynamic Variational Framework for Information Diffusion Prediction

Ruijie Wang, Zijie Huang, Shengzhong Liu, Huajie Shao, Dongxin Liu, Jinyang Li, Tianshi Wang, Dachun Sun, Shuochao Yao, Tarek F. Abdelzaher