Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Joint Learning of Deep Retrieval Model and Product Quantization based Embedding Index

Han Zhang, Hongwei Shen, Yiming Qiu, Yunjiang Jiang, Songlin Wang, Sulong Xu, Yun Xiao, Bo Long, Wen-Yun Yang