Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Transfer-Meta Framework for Cross-domain Recommendation to Cold-Start Users

Yongchun Zhu, Kaikai Ge, Fuzhen Zhuang, Ruobing Xie, Dongbo Xi, Xu Zhang, Leyu Lin, Qing He