Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Circumstances enhanced Criminal Court View Generation

Linan Yue, Qi Liu, Han Wu, Yanqing An, Li Wang, Senchao Yuan, Dayong Wu