Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

DEKR: Description Enhanced Knowledge Graph for Machine Learning Method Recommendation

Xianshuai Cao, Yuliang Shi, Han Yu, Jihu Wang, Xinjun Wang, Zhongmin Yan, Zhiyong Chen