Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Deep Position-wise Interaction Network for CTR Prediction

Jianqiang Huang, Ke Hu, Qingtao Tang, Mingjian Chen, Yi Qi, Jia Cheng, Jun Lei