Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Distant Supervision based Machine Reading Comprehension for Extractive Summarization in Customer Service

Bing Ma, Cao Liu, Jingyu Wang, Shujie Hu, Fan Yang, Xunliang Cai, Guanglu Wan, Jiansong Chen, Jianxin Liao