Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Learning to Select Instance: Simultaneous Transfer Learning and Clustering

Zhaoxin Huan, Yulong Wang, Yong He, Xiaolu Zhang, Chilin Fu, Weichang Wu, Jun Zhou, Ke Ding, Liang Zhang, Linjian Mo