Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search

Chaozhuo Li, Bochen Pang, Yuming Liu, Hao Sun, Zheng Liu, Xing Xie, Tianqi Yang, Yanling Cui, Liangjie Zhang, Qi Zhang