Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Towards a Better Tradeoff between Effectiveness and Efficiency in Pre-Ranking: A Learnable Feature Selection based Approach

Xu Ma, Pengjie Wang, Hui Zhao, Shaoguo Liu, Chuhan Zhao, Wei Lin, Kuang-Chih Lee, Jian Xu, Bo Zheng