Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Towards an Online Empathetic Chatbot with Emotion Causes

Yanran Li, Ke Li, Hongke Ning, Xiaoqiang Xia, Yalong Guo, Chen Wei, Jianwei Cui, Bin Wang