Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

DSGPT: Domain-Specific Generative Pre-Training of Transformers for Text Generation in E-commerce Title and Review Summarization

Xueying Zhang, Yunjiang Jiang, Yue Shang, Zhaomeng Cheng, Chi Zhang, Xiaochuan Fan, Yun Xiao, Bo Long