Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

AutoDebias: Learning to Debias for Recommendation

Jiawei Chen, Hande Dong, Yang Qiu, Xiangnan He, Xin Xin, Liang Chen, Guli Lin, Keping Yang