Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

HOOPS: Human-in-the-Loop Graph Reasoning for Conversational Recommendation

Zuohui Fu, Yikun Xian, Yaxin Zhu, Shuyuan Xu, Zelong Li, Gerard de Melo, Yongfeng Zhang