Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Binary Neural Network Hashing for Image Retrieval

Wanqian Zhang, Dayan Wu, Yu Zhou, Bo Li, Weiping Wang, Dan Meng