Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot

Hongjin Qian, Xiaohe Li, Hanxun Zhong, Yu Guo, Yueyuan Ma, Yutao Zhu, Zhanliang Liu, Zhicheng Dou, Ji-Rong Wen