Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation

Zhenlei Wang, Jingsen Zhang, Hongteng Xu, Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen