Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

AliMe Avatar: Multi-modal Content Production and Presentation for Live-streaming E-commerce

Feng-Lin Li, Zhongzhou Zhao, Qin Lu, Xuming Lin, Hehong Chen, Bo Chen, Liming Pu, Jiashuo Zhang, Fu Sun, Xikai Liu, Liqun Xie, Qi Huang, Ji Zhang, Haiqing Chen