Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Temporal Knowledge Graph Reasoning Based on Evolutional Representation Learning

Zixuan Li, Xiaolong Jin, Wei Li, Saiping Guan, Jiafeng Guo, Huawei Shen, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng