Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

Answer Complex Questions: Path Ranker Is All You Need

Xinyu Zhang, Ke Zhan, Enrui Hu, Chengzhen Fu, Lan Luo, Hao Jiang, Yantao Jia, Fan Yu, Zhicheng Dou, Zhao Cao, Lei Chen