Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

RCD: Relation Map Driven Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems

Weibo Gao, Qi Liu, Zhenya Huang, Yu Yin, Haoyang Bi, Mu-Chun Wang, Jianhui Ma, Shijin Wang, Yu Su