Main » SIGIR » 2021 » SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021 »

NeurJudge: A Circumstance-aware Neural Framework for Legal Judgment Prediction

Linan Yue, Qi Liu, Binbin Jin, Han Wu, Kai Zhang, Yanqing An, Mingyue Cheng, Biao Yin, Dayong Wu