Main » TOIS » 2021 » 2021 Volume 39 Issue 3 »

Inductive Contextual Relation Learning for Personalization

Chuxu Zhang, Huaxiu Yao, Lu Yu, Chao Huang, Dongjin Song, Haifeng Chen, Meng Jiang, Nitesh V. Chawla


Anthology ID:
DBLP:journals/tois/ZhangYYHSCJC21
Volume:
2021 Volume 39 Issue 3
Year:
2021
Venue:
tois_journal
Pages:
35:1–35:22
URL:
https://doi.org/10.1145/3450353
DOI:
10.1145/3450353
DBLP:
journals/tois/ZhangYYHSCJC21
BibTeX:
Download