Main » WSDM » 2021 » WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021 »

Relation-aware Meta-learning for E-commerce Market Segment Demand Prediction with Limited Records

Jiatu Shi, Huaxiu Yao, Xian Wu, Tong Li, Zedong Lin, Tengfei Wang, Binqiang Zhao