Main » WSDM » 2021 » WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021 »

Beyond Relevance: Trustworthy Answer Selection via Consensus Verification

Lixin Su, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yixing Fan, Jiangui Chen, Yanyan Lan, Xueqi Cheng