Main » WSDM » 2021 » WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021 »

Sparse-Interest Network for Sequential Recommendation

Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Jiangchao Yao, Ninghao Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Xia Hu