Main » WSDM » 2021 » WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021 »

Bipartite Graph Embedding via Mutual Information Maximization

Jiangxia Cao, Xixun Lin, Shu Guo, Luchen Liu, Tingwen Liu, Bin Wang