Main » WSDM » 2021 » WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021 »

Federated Deep Knowledge Tracing

Jinze Wu, Zhenya Huang, Qi Liu, Defu Lian, Hao Wang, Enhong Chen, Haiping Ma, Shijin Wang