Main » WSDM » 2021 » WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021 »

Heterogeneous Hypergraph Embedding for Graph Classification

Xiangguo Sun, Hongzhi Yin, Bo Liu, Hongxu Chen, Jiuxin Cao, Yingxia Shao, Nguyen Quoc Viet Hung