Main » WSDM » 2021 » WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021 »

AutoCite: Multi-Modal Representation Fusion for Contextual Citation Generation

Qingqin Wang, Yun Xiong, Yao Zhang, Jiawei Zhang, Yangyong Zhu